Política de privadesa

La vostra privadesa és important per a nosaltres.

La política de privadesa de DIAR es regeix per les disposicions establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) (Vegeu a https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf –Només disponible en castellà–), així com a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat espanyol «BOE» núm. 294, de 06 de desembre de 2018, referència: BOE-A-2018-16673 (Vegeu a https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-C.pdf).

En aquest sentit, a DIAR emmagatzemem o accedim a informació en un dispositiu i processem dades personals que que vostè ens comparteixi a través dels formularis d’aquest lloc web, sempre amb l’únic objectiu de mantenir un registre temporal –durant un màxim de sis (6) ) mesos– que ens permeti dinamitzar i optimitzar la nostra feina a través d’aquesta pàgina web. Per tant, no fem servir cap tipus d’informació per a anuncis i contingut personalitzats, mesurament d’anuncis i del contingut i informació sobre el públic, així com per desenvolupar i millorar productes o serveis.

La retenció d’aquestes dades personals no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi. La comunicació de dades a les forces i els cossos de seguretat i altres autoritats de l’Estat espanyol es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Així doncs, una vegada que feu ús del formulari de contacte i seleccioneu l’opció “He llegit i accepto la política de privadesa”, estarà donant el seu consentiment perquè nosaltres i els nostres socis duguem a terme el processament descrit anteriorment.

Tingueu en compte que algun processament de les vostres dades personals pot no requerir del vostre consentiment. Les vostres preferències, en tot cas, s’aplicaran només a aquest lloc web. No obstant això, podreu canviar les vostres preferències en qualsevol moment i exercir els vostres drets de control sobre les vostres dades personals (accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament), enviant-nos un missatge detallat amb relació al vostre cas a l’adreça de correu electrònic: info@diar.org.